JAVNI POZIV za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Datum objave: 05.10.2023

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona” broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade broj: 01-1-02-831/23 od 30.03.2023. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljujeJAVNI POZIV
za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

 I . Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju naučnici i mladi naučnici-istraživači s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji imaju status doktoranta na javnoj visokoškolskoj ustanovi i/ili imaju izbor u zvanje na javnoj visokoškolskoj ustanovi.

II . Aplikanti se prijavljuju za jedan od sljedećih programa:

PROGRAM 1: Sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija)

Korisnici sredstava: mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji vlastitim sredstvima finansiraju troškove doktorskog studija, te su u 2023. godini prvi put upisani na jednu od godina doktorskog studija. U sklopu programa sufinansira se trošak upisa.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je doktorant prvi put upisan u jednu od godina doktorskog studija;
 • Nastavni plan i program doktorskog studija ovjeren od strane visokoškolske ustanove;
 • Dokaz o visini troškova studijske godine;
 • Dokaz o uplati troškova studija iz posljednjeg upisanog semestra (uplatnica).

PROGRAM 2: Sufinansiranje naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u sklopu izrade doktorske disertacije

Korisnici sredstava: mladi istraživači – doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK, koji imaju prijavljenu i odobrenu temu doktorske disertacije (doktorskog istraživanja). U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi istraživačkih aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja, laboratorijska i slična istraživanja, troškovi nabavke stručne literature i drugih materijala neophodnih za istraživanje), a koji su obuhvaćeni temom doktorske disertacije.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove o prihvatanju teme i kandidata;
 • Detaljno opisan projekat s obrazloženom vremenskom dinamikom istraživanja i troškovnikom istih;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u 2023. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju troškovi.

PROGRAM 3: Sufinansiranje troškova odbrane doktorske  disertacije

Korisnici: Mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji imaju pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije u 2023. godini. Također, pravo na učestvovanje u programu imaju i kandidati koji su tokom 2023. godine odbranili temu doktorske disertacije i stekli stepen doktora nauke, te vlastitim sredstvima finansirali troškove nastale pri odbrani rada. U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi odbrane disertacije (troškovi tehničke pripreme i štampanja doktorske disertacije, troškovi odbrane disertacije visokoškolske institucije i dr.).

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije, ili uvjerenje/diploma o stečenom zvanju doktora nauke;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u 2023. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju materijalni troškovi.

PROGRAM 4: Sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanja na međunarodnim konferencijama

Korisnici sredstava: naučnici i mladi naučnici-istraživači (doktoranti i doktori nauke) s prebivalištem na području HNK.

Programom je obuhvaćena:

a. podrška pri objavljivanju istraživačkog rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka referentnim za određeno naučno/umjetničko područje tokom 2023. godine

Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • dokaz o prihvatanju rada uz najmanje dvije recenzije, ili dokaz o objavljenom radu;
 • ukoliko je riječ o radu na kojem učestvuje više autora, samo jedan od autora može ostvariti pravo na sredstva iz ovog Programa (dostaviti Izjavu aplikanta o dobijenoj saglasnosti ostalih koautora).

b. učestvovanje istraživača na međunarodnim konferencijama tokom 2023. godine

Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • brošura organizatora konferencije;
 • dokaz o prihvatanju rada, ili potvrda organizatora konferencije o uvrštavanju rada u program konferencije;
 • dokazi o materijalnim troškovima vezanim za učestvovanje na konferenciji (kotizacije, troškovi putovanja i smještaja i dr.).

PROGRAM 5: Podrška izdavanju novije naučne i stručne literature, te univerzitetskih udžbenika

Korisnici sredstava: autori - naučnici i istraživači s prebivalištem na području HNK. U sklopu ovog programa podrška autorima se odnosi isključivo na materijalne troškove izdavanja naučnih i stručnih knjiga, te univerzitetskih udžbenika (troškovi tehničke pripreme i štampanja knjige ili udžbenika) objavljenih u 2023. godini ili pripremljenih za štampu u 2023. godini.

Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • detaljno obrazložen projekat;
 • najmanje dvije recenzije doktora nauke iz odgovarajućeg naučnog područja;
 • dokazi o visini troškova štampanja (računi, ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

III. Obavezna dokumentacija:

 1. popunjen elektronski prijavni obrazac u skladu s programom na koji se aplicira, potpisan od strane aplikanta;
 2. original uvjerenje o prebivalištu na području HNK (prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja poziva);
 3. Europass životopis;
 4. kopija ugovora s bankom, ili potvrda banke iz koje je vidljiv broj i vlasnik računa;
 5. ostala potrebna dokumentacija, zavisno od Programa na koji se aplicira.

IV. Prijava na Javni poziv popunjava se elektronski na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK: (http://javnipoziv.monkshnk.gov.ba)

Obavezno je pristupiti on-line aplikaciji te popuniti prijavu i obrazac, a potom iste u printanoj formi s pratećom dokumentacijom i obaveznom napomenom

„Za Javni poziv za pomoć naučnicima, mladim naučnicima-istraživačima“, dostaviti lično, ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Stjepana Radića br. 3, 88000 Mostar

Rok za podnošenje prijava je do 30.11.2023. godine.

Napomene:

 • Aplikanti mogu odabrati samo jedan Program za prijavu i podnijeti jednu prijavu po Programu.
 • Aplikanti koji su u prethodnim godinama ostvarili pravo na sufinansiranje po Javnom pozivu za pomoć mladim naučnicima-istraživačima po Programima 1, 2 i 3, ne mogu ostvariti pravo po istom programu i istom osnovu i u 2023. godini.
 • Broj korisnika i visina granta po programima utvrdit će se Odlukom ministra nakon provedenog postupka po Javnom pozivu.
 • Ministarstvo može tražiti dodatnu dokumentaciju od aplikanta u slučaju potrebe.

Dokumenti

Projekti