Usvojen Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih

Datum objave: 23.03.2018

Na 54. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih.Obrazovanje odraslih je prepoznato u Evropi, pa samim tim i u Bosni i Hercegovini, kao jedno od područja čijim se sistematskim uređenjem može dati značajan doprinos da se radno sposobno stanovništvo kroz koncept cjeloživotnog učenja učini konkurentnim na tržištu rada koje se ubrzano mijenja pod utjecajem tehnoloških postignuća i modernizacije proizvodnih procesa. Zbog toga, potrebno je donijeti Zakon koji bi oblast obrazovanja odraslih regulisao na sistemski i jedinstven način u skladu sa principima i ciljevima koji su uspostavljeni na nivou Evropske unije.

Obrazovanje odraslih se dijeli na formalno, neformalno, informalno i samousmjereno učenje.

Formalno obrazovanje odraslih je djelatnost koja se realizuje u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama upisanim u Registar organizatora obrazovanja odraslih koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK radi stjecanja općeg obrazovanja, odgovarajućih kvalifikacija, znanja, vještina i kompetencija u skladu sa propisanim standardima i normativima, te nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo. Fromalno obrazovanje se dijeli na: osnovno obrazovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje i visoko obrazovanje.

Neformalno obrazovanje odraslih označava organizovane procese učenja prema posebnim programima usmjerenim ka stjecanju znanja, vještina i sposobnosti radi lakšeg zapošljavanja, radi stjecanja vrijednosti i stavova odraslih za različite socijalne aktivnosti, te za lični razvoj.

Informalno učenje odraslih predstavlja neplanirane aktivnosti u kojima odraslo lice prihvata stavove i pozitivne vrijednosti, kao i znanja i vještine iz svakodnevnog iskustva i raznih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline.

Samousmjereno učenje se odvija kroz aktivnosti kojima odraslo lice samo uspostavlja proces učenja i odgovornosti za rezultate tog učenja bez neposredne i kontinuirane pomoći drugih.

 Ciljevi obrazovanje odraslih su:

  1. omogućiti odraslim osobama stjecanje najmanje osnovnog obrazovanja,
  2. podići osnovnu i funkcionalnu pismenost odraslih,
  3. osposobiti za zapošljavanje odrasle osobe koje nemaju završeno formalno obrazovanje i stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje,
  4. omogućiti daljnje obrazovanje i obuku, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog i životnog vijeka,
  5. omogućiti obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa ličnim sposobnostima, afinitetima i životnoj dobi pojedinca
  6. omogućiti formalno/javno priznavanje i potvrđivanje rezultata prethodnog učenja odnosno stečenih znanja, vještina i kompetencija, bez obzira na način njihovog stjecanja,
  7. omogućiti prohodnost ka višim nivoima obrazovanja.

Programi formalnog obrazovanja odraslih obuhvataju programe za stjecanje osnovnog obrazovanja odraslih, srednjoškolskog obrazovanja odraslih, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, programe osposobljavanja i usavršavanja, te programe visokog obrazovanja.

Navedene programe formalnog obrazovanja odraslih donosi Ministarstvo, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Zavoda za školstvo odnosno Pedagoškog zavoda.

Programi neformalnog obrazovanja odraslih obuhvataju raznovrsne programe usmjerene na stjecanje i unapređenje općih i profesionalnih znanja, vještina i sposobnosti, koje odraslima jačaju prilike na tržištu rada, olakšavaju njihovu društvenu integraciju ili doprinose njihovom vlastitom razvoju i „samoostvarenju“. Također neformalno obrazovanje obuhvata programe usavršavanja, obuka, edukacija i rada u struci, poput zaštite ekoliša i ekologije, stranih jezika, rada na računaru, poduzetništva, edukacija o zdravlju, tehnologije, kreativnog i umjetničkog izražavanja i obrazovanja za treću životnu dob.